Een werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor geleden schade door een ontslagaanname. De werknemer stelt onder meer dat de bedrijfsarts heeft geadviseerd om ontslag te nemen, dat de bedrijfsarts beter had moeten weten en dat hij de werknemer ten onrechte hersteld heeft gemeld.

Bij het getuigenverhoor dat volgt in deze zaak beroept de bedrijfsarts zich op zijn beroepsgeheim (verschoningsrecht).

In een lezenswaardig tussenarrest van 23 mei 2023 wijst het gerechtshof Den Haag het beroep op het functioneel verschoningsrecht af.

Het gerechtshof overweegt dat de bedrijfsarts is ingeschakeld door de werkgever voor het adviseren bij de begeleiding van haar werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten. De geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts geldt niet ingeval er sprake is van een consult door de bedrijfsarts in het kader van een verzuimspreekuur waarbij de bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van medische beperkingen voor de bedongen arbeid.

Het stellen van vragen door de werknemer over het consult zien op het door artikel 14 lid 7 Arbowet uitgezonderde domein waar de geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts zich niet toe uitstrekt.

Het hof overweegt daarnaast dat de positie van een werknemer, die verplicht is zich bij de bedrijfsarts te melden in het kader van een verzuimcontrole, een andere is dan die van een patiënt die een behandelend arts/bedrijfsarts consulteert voor advies en bijstand. Er is in dit geval geen behandelrelatie en wil dan een beroep van de bedrijfsarts op zijn geheimhoudingsplicht slagen, dan zal de bedrijfsarts moeten onderbouwen welk concreet belang hij heeft bij handhaving van zijn beroep op het verschoningsrecht. Bij afweging van de wederzijdse belangen weegt in dit geval het belang van de werknemer – die overigens toestemming had gegeven aan de bedrijfsarts om (medische) gegevens met derden te delen – tot waarheidsvinding,  zwaarder dan het belang van de bedrijfsarts om zich door middel van een beroep op het verschoningsrecht vrij te pleiten van aansprakelijkheid.

Blog door: mr. Ben Beelaard

 

Wilt u uw zaak met een advocaat bespreken?

Leg u zaak direct kosteloos voor aan één van onze advocaten.