In de bijstand is men verplicht gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de vaststelling van het recht op bijstand. Vraagt de gemeente om deze gegevens, maar lever je deze niet binnen de gestelde termijn in, dan kan de gemeente de bijstand opschorten en nog een termijn stellen waarbinnen de gevraagde gegevens ingeleverd dienen te worden. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente de bijstand intrekken.

Vaak wordt een advocaat ingeschakeld om bezwaar aan te tekenen tegen de intrekking en dikwijls worden dan de gevraagde gegevens alsnog in de bezwaarprocedure aan de gemeente verstrekt. De vraag is dan of de gemeente bereid is de intrekking van de bijstand ongedaan te maken. Tot nu toe was het vaste jurisprudentie dat de gemeente geen rekening hoefde te houden met de gegevens die alsnog in de bezwaarfase zijn verstrekt.

Onlangs is de Centrale Raad van Beroep op deze rechtspraak teruggekomen (uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 25 april 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:679). Alle bij een besluit betrokken belangen moeten worden afgewogen. Weliswaar kan een nieuwe aanvraag om bijstand worden gedaan, maar deze aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden gedaan. M.a.w. er kan een gat ontstaan tussen het moment van opschorting/intrekking van de bijstand en de datum van nieuwe aanvraag waarin geen recht op bijstand bestaat.

De Centrale Raad van Beroep heeft nu geoordeeld dat het zwaarwegende belang van de bijstandsgerechtigde bij het alsnog uitbetaald krijgen van bijstand in een situatie waarin achteraf alsnog de gevraagde gegevens zijn overgelegd, afgewogen moet worden tegen het eigen zwaar belang van de gemeente bij handhaving van de intrekking.

Dit geeft hoop dat in meer gevallen waarin verzuimd is om tijdig informatie te verstrekken, toch nog op een later moment met terugwerkende kracht bijstand kan worden verkregen tot datum opschorting/intrekking van de bijstand.

Deze uitspraak past in de recente ontwikkelingen in de rechtspraak betreffende meer bescherming van de burgers, een positief gevolg van de Toeslagenaffaire.

Ben Beelaard, 17 mei 2023

Wilt u uw zaak met een advocaat bespreken?

Leg u zaak direct kosteloos voor aan één van onze advocaten.