De Tweede en Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat een bij cao afgesproken compensatie bij bedrijfseconomisch ontslag niet minimaal gelijk hoeft te zijn aan de transitievergoeding.

Deze maatregelen worden waarschijnlijk op 1 april 2020 ingevoerd (waarschijnlijk op 1 april 2020). Vanaf dat moment kunnen werkgevers  met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de WWZ) een compensatie krijgen. Heeft u als werkgever na 1 juli 2015 een vergoeding betaald of gaat u binnenkort een vergoeding betalen? Dan moet u in de gaten houden dat de aanvraag tot compensatie kan worden ingediend van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020.

Het wetsvoorstel houdt puntsgewijs het volgende in:

 • Een werkgever wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die is betaald aan een werknemer indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige ziekte (na twee jaar ziekte). Het UWV zal de compensatie aan de werkgever betalen;
 • De compensatie zal niet hoger zijn dan de transitievergoeding waar de werknemer recht op had, de dag na de periode van 2 jaar ziekte. Heeft u als werkgever meer betaald of de werknemer langer “slapend” in dienst gehouden? Dan wordt alleen het deel gecompenseerd dat gelijk stond aan de transitievergoeding, berekend per de dag na de periode van 2 jaar ziekte;
 • De compensatie geldt indien de arbeidsovereenkomst is opgezegd met een ontslagvergunning van het UWV, deze is ontbonden door de kantonrechter of als een beëindigingsovereenkomst met de werknemer is gesloten;
 • De compensatie dient binnen 6 maanden na het betalen van de vergoeding bij het UWV te worden aangevraagd. Na 6 maanden vervalt het recht op compensatie;
 • Naar verwachting zal de compensatieregeling gaan gelden per 1 april 2020 en met terugwerkende kracht gelden voor vergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015 (inwerkingtreding van de WWZ).

Omdat de compensatie dus ook gaat gelden voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015, is het van belang om gegevens te bewaren zodat de compensatieaanvraag alsnog in 2020 kan worden ingediend. Het gaat dan met name om:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Het bewijs dat een transitievergoeding is betaald (betalingsbewijs);
 • De gegevens op basis waarvan de transitievergoeding is berekend;
 • De documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte (beschikking UWV, beschikking kantonrechter of beëindigingsovereenkomst);
 • Informatie over de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • Het tijdens de ziekte aan de werknemer betaalde loon (loonstroken).

De compensatie zal worden gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waardoor de Awf-premie zal worden verhoogd. Op dit moment is dus nog niet met zekerheid te zeggen dat de compensatieregeling definitief doorgaat, maar er is al wel een volgende grote stap gezet.

Dit zal het voor werkgevers en werknemers waarschijnlijk makkelijker maken om het dienstverband na twee jaar ziekte (met wederzijds goedvinden) te beëindigen.